برآورد هزينه(قيمت)

نوع پروژه

مساحت

تعداد محصول

قيمت حدودي(ريال)

زمينهاي كشاورزي

بيش از يك هكتار

سيفي-درخت

به ازاي هر متر مربع 10000 ريال

باغ و باغچه

1000 متر به بالا

درخت-گل-فضاي سبز

به ازاي هر متر مربع 20000 ريال

گلدان و فضاي سبز خانگي

زير 1000 متر

گلدان-چمن

براي گلدان پكيچ آبياري به قيمت داخل سايت

جهت فضاي سبز (چمن) به ازاي هر متر مربع 30000 ريال